Odoo iş çözümleri yazılımı kullanım hizmeti (ABONELİK) sözleşmesi

madde1 - taraflar ve tanımlar

Bu sözleşmede (“Sözleşme”) ...../...../..... (“Yürürlük Tarihi”) tarihi itibari ile PROJET Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. (“Hizmet Sağlayıcı”) 

Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1 Ağaoğlu MyOffice No:4/18 Ataşehir / İstanbul / Türkiye adresinde mukim


İle 

........................................................................................................................................................................................................................ (“Müşteri”) 

................................................................................................................................................................................... adresinde mukim

Sözleşmeye konu olan “Odoo” yazılımı bundan sonra (“Yazılım”) olarak anılacaktır. İşbu sözleşme, sözleşme maddeleri üzerinde birlikte mutabık kalınarak Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri arasında imza edilmiştir.

MADDE2 - TARAF BEYANLARI

Taraflardan her biri ayrı ayrı iş bu sözleşmenin imza tarihi itibariyle;

  • Sözleşmeyi imzalamaya ve bu sözleşmeden doğan taahhüt ve yükümlülüklerini ifa etme ehliyetine sahip olduğunu,

  • Sözleşme ile kendisini hak ve borç altına soktuğunu ve sözleşmede bulunan her bir hüküm ve koşulun kendisi için kanunen geçerli ve bağlayıcı yükümlülükler taşıdığını ve sözleşmede bulunan her bir hüküm ve koşulun kendisi tarafından ifa edilebilir olduğunu,

  • Mevcut durumu hakkında her ne şekilde olursa olsun aldatıcı veya yanlış bilgiler vermediğini ve hakikate aykırı beyanda bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


MADDE3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1 Odoo, ‘’servis olarak yazılım’’, ‘’software as a service’’ olarak tanımlanır.


3.2 Sözleşmenin konusu, bulut sistemi (cloud) veya iç sunucu (on-premise) üzerinde çalışan “Odoo” yazılımı ile ilgili hizmet, içerik ve kullanım koşulları, kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin belirlenmesi ve açıklanmasıdır. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak çalışmaların bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul ve beyan ederler. Sözleşmenin başlangıç tarihi Müşteri‘nin sözleşmeyi imzalayarak Hizmet Sağlayıcı’ya ilettiği tarihtir.

MADDE4 - HİZMETİN TANIMI

4.1 Odoo bir Kurumsal İş Çözümleri ve ERP sistemi üreticisidir. Hizmet Sağlayıcı, Odoo’nun Türkiye iş ortağıdır.


4.2 Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’nin ihtiyacı olan Kurumsal İş Çözümleri modüllerinin bulut (cloud) sistemiyle veya iç sunucuda (on-premise) bir arada kullanılması için gereken ortamı sağlar. 


4.3 Müşteri, sözleşmenin imza edilmesiyle, sözleşme kapsamındaki Kurumsal İş Çözümleri modülleri için, kurulum, barındırma, ayakta tutma, yedekleme, bugfix, sürüm içi versiyon güncelleme, yardım masası (ticket) sistemi ile destek hizmetlerini bir paket halinde satın alacaktır. Bu hizmetlerin sorumluluğu, bulut (cloud) veya iç sunucu (on-premise) olmasına göre değişmektedir.


4.4 Danışmanlık, Özelleştirme, İmplementasyon, Eğitim, Ek Yazılım Geliştirme, Entegrasyon, Premium Destek hizmetleri aylık kullanım bedellerinin dışında hizmetlerdir.


4.5 Sürüm içi versiyon güncellemeleri, Hizmet Sağlayıcı tarafından periyodik ve ücretsiz yapılacaktır.


4.6 Ana sürüm (Örn. Odoo10, Odoo11, Odoo12) versiyon yükseltmeleri (migration), Müşteri’nin ihtiyaçlarına göre Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri’nin ortak geçiş kararı sonrası Hizmet Sağlayıcı tarafından takvimlendirilecektir. Ana sürüm yükseltmesinde (migration) her modülün (app) ana sürüm yükseltme (migration) sorumluluğu ilgili modülün üreticisine aittir. 

  • İş bu sözleşmenin konusu olan aylık kullanım bedeli ödemesi devam ettiği sürece, “Odoo Kurumsal İş Çözümleri” standart modüllerinin (app) ana sürüm yükseltme işlemleri (migration) Odoo SA tarafından sağlanan upgrade.odoo.com ortamında Hizmet Sağlayıcı tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

  • İş bu sözleşmenin konusu olan aylık kullanım bedeli ödemesi devam ettiği sürece, “OdooTR Türkiye Yerelleştirme Çözümü” standart modüllerinin (app) ana sürüm yükseltme işlemleri (migration) Hizmet Sağlayıcı tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

  • Müşteri’nin özel iş akışları veya diğer sistemlerle entegrasyonu için Hizmet Sağlayıcı, İç Yazılım Ekibi, 3.Taraf kişiler tarafından geliştirilen ek modüllerin (app) Ana Sürüm yükseltmesi (migration) bu sözleşme kapsamının dışındadır ve ayrıca tekliflendirilir. Hizmet Sağlayıcı, müşteriye özel geliştirmeler için mutlaka teklif vereceğini ve onay alacağını, bu teklifte ilgili özel geliştirmelerin bakım, destek ve Ana Sürüm yükseltme (migration) işlemlerinin maliyetinin de yer alacağını taahhüt eder.


4.7 Müşteri Yazılım’ı bulut (cloud) üzerinde kullanımdan iç sunucuya (on-premise) geçirmek istemesi durumunda Hizmet Sağlayıcı gerekli desteği verecektir. Müşteri’nin bu talebi Hizmet Sağlayıcı’ya iletmesiyle birlikte sözleşmenin başlangıç tarihinden geçiş tarihine kadar bulut ortamında çalışan Yazılım üzerinde yapılan her türlü değişikliğin (Geliştirme, İmplementasyon, Özelleştirme, Entegrasyon, Güncelleştirme, vb.) ve üretilecek verinin iç sunucuya eksiksiz olarak aktarılması için Hizmet Sağlayıcı gerekli çalışmayı yapar.


4.8 Madde 4.7’de kapsamı belirlenen operasyon Adam / Saat hizmet tarifesi üzerinden fiyatlandırılarak gerçekleştirilecektir.


4.9 Madde 4.7’de belirtilen iç sunucuya (On Premise) geçiş itibariyle iş bu sözleşme maddelerinin tamamının periyodu yıllık olarak revize edilecektir.  


MADDE5 - KURULUM VE ÜCRETLENDİRME

5.1 Müşteri, kendine özel bir alan adı (domain) talep etmezse “musteriadi.odootr.com” şeklinde SSL altyapısına sahip bir alan adı otomatik olarak tahsis edilecek ve sözleşme onayı itibariyle 24 saat içinde kullanıma açılacaktır.


5.2 Yazılım sisteminin çalışma adresi olarak kendine özel bir alan adının (domain) tanımlanmasını talep eden Müşteri, yazılımın kurulum aşamasında, web ortamında müşteri bilgi formunun doldurulması yöntemi ya da telefon aracılığıyla talep edilen müşteri firma bilgilerini Hizmet Sağlayıcıya zamanında vermekle yükümlüdür.


5.2 SSL sertifikasının onaylanması için domain sahibine SSL alınan firma tarafından, onay maili gönderilir. Bu mailin onaylanması tamamen müşterinin sorumluluğundadır. 


5.3 Mailin Müşteri tarafından onaylanmasından sonra, Hizmet Sağlayıcı tarafından Müşteri’ye bildirilen IP adresine, kurulum yapılan domainin yönlendirilmesi yine müşterinin sorumluluğundadır. Tüm bu işlemlerin eksiksiz ve gereği yapılması neticesinde, yazılım sistemi sorunsuz bir biçimde işlemeye başlayacaktır. Müşteri, kendine özel alan adı (domain) yapılandırmasına dilediği zaman geçiş yapabilecektir.


5.4 Sözleşme kapsamındaki hizmetler aylık olarak fatura edilir ve fatura tarihi itibariyle 7 (yedi) iş günü içerisinde Hizmet Sağlayıcı’ya ödenir. Aylık kullanım bedeli 7 (yedi) iş günü içerisinde ödenmediği takdirde Hizmet Sağlayıcı’nın tek taraflı fesih hakkı doğar ve iş bu sözleşme tüm hükümleriyle birlikte son bulur. Hizmet Sağlayıcı Müşteri’nin özel bilgi ve verileri, yedeklenmiş zip dosya formatında, Müşterinin “Odoo” sisteminde kayıtlı admin kullanıcısının e-mail adresine gönderilmesi yöntemiyle müşteriye teslim edilir.


5.5 Danışmanlık, Özelleştirme, İmplementasyon, Eğitim, Ek Yazılım Geliştirme, Entegrasyon ve Premium Destek hizmetleri aylık kullanım bedellerinin dışında hizmetlerdir.


5.6 İş bu sözleşmenin ekindeki Teklif belgesinde yer alan “Teklif ve Ödeme Şartları” bölümü, taraflarca bu sözleşmenin “Hususi Şartları” olarak kabul edilmiştir.

MADDE6 - SÖZLEŞME SÜRESİ

6.1 İşbu sözleşme ile Müşteri, sözleşme konusu Yazılımın bulut sistemi (cloud) üzerinde kullanımını ve sözleşme konusu hizmetleri  aylık kullanım bedeli kapsamında ödeyecektir ve buna bağlı olarak da sözleşme süresi 1 (bir) yıldır.


6.2 Sözleşme süresi sona ermeden 30 (otuz) gün öncesine kadar taraflardan herhangi biri tarafından fesih ihbarı yapılmadığı takdirde, tarafların bundan sonra sözleşme eki niteliğinde kabul edecekleri ve işbu sözleşme ile sıkı sıkıya bağlı olacak ve hükümleri konusunda mutabakat sağlanarak, birlikte imza edecekleri Protokol maddelerine bağlı kalınarak, sözleşme 1 yıl süre ile uzatılmış sayılır.


6.3 Yazılımın kullanım süresinin uzatılması ile beraber Hizmet Sağlayıcı tarafından talep edilecek ücretin tahsilatı için Müşteri’ye 7 iş günü süre verilir. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir ihbarda bulunmadan sözleşmeyi feshetme ve hizmeti durdurma hakkına sahiptir.


MADDE7 - HİZMET DÜZEYİ KOŞULLARI

Hizmet düzeyi koşulları (SLA) standartları aşağıdaki gibi dikkate alınacaktır. 


7.1 Hizmet Sağlayıcı destek taleplerini portal üzerinden karşılayacak ve Müşteri’nin portal üzerinden kendi destek taleplerini kendisinin takip edebilmesini sağlayacaktır. Portal Bilgisi : https://projet.odootr.com/helpdesk (Hizmet sağlayıcı portal değişikliği olursa mail yolu ile bilgilendirme yapacaktır.)


7.2 Bu sözleşme kapsamında verilecek destek hizmetleri için portalda kullanıcı tanımı yapılır (1 Kullanıcı ile sınırlıdır, Premium Destek Hizmeti ile arttırılabilir).

Bu kullanıcı Müşteri tarafında Hizmet Sağlayıcı ile iletişimi sağlayacak olan gerçek sorumlu kişi olmalıdır. Hizmet Sağlayıcı, bu sözleşmede belirlenmiş onaylı kullanıcı tarafından kendisine portal yoluyla yazılı olarak bildirilen yardım talepleri dışındaki taleplerden sorumlu değildir.

Portal Kullanıcı Adı : …………………………….


7.3 Hizmet Sağlayıcı’nın sorumlu olduğu destek periyodu hafta içi 5 iş günü 09:00 - 18:00 saatleri arasındadır. Bu periyodun dışında destek almak için Müşteri’nin ayrıca Premium Destek Hizmeti sözleşmesi olmak zorundadır. Standart periyodun dışındaki tüm destek hizmetleri adam/saat şeklinde ayrıca faturalandırılır.

MADDE8 - GİZLİLİK

8.1 Aksi Taraflar’ca belirtilmedikçe ve/veya bildirilmedikçe, gerek Sözleşme’nin imzalanmasından önce ve Sözleşme’nin imzalanmasını takiben yürürlükte kaldığı süre boyunca ve gerekse Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesinden itibaren on (10) yıl süreyle, Sözleşme ve Ekleri, fesheden veya sona erdiren Taraf tarafından diğer Taraf’a aktarılacak veya verilecek ve/veya Taraflar’ın Sözleşme’nin imzalanmasından önce ya da sonra herhangi bir şekilde ve yolla temin edeceği veya muttali olacağı abone bilgileri, tahsilat bilgileri dahil her türlü finansal veri, abonelik bilgileri, çağrı ve SMS içeriği, Taraflar’ın servis tanımları, altyapı bilgileri, fikirler, keşifler, buluşlar, özellikler, formüller, modeller, amaçlar, standartlar, ticari sırlar, çizimler, örnekler, cihazlar, bilgisayar programları, örnek tanıtımlar (demolar), teknik bilgiler, fikri ve sınai mülkiyet hakları, şirket ortaklık bilgileri, Taraflar’ın ticari ilişki ya da abonelik ilişkisi içinde bulunduğu 3. gerçek ya da tüzel kişiler ile Taraflar’ın ortaklıkları veya Taraflar’ın bağlı olduğu ortaklıklara ait tüm ve her türlü bilgi ve belgeler, ve burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın Taraflar’dan herhangi birine ait yazılı ya da sözlü tüm bilgi ve belgeler, Sözleşme konusu ile ilgili olarak Taraflar arasında yapılan her türlü tartışma, görüşme, toplantı v.b. de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yazılı, sözlü, elektronik tüm bilgi ve belgeler “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. 


8.2 Taraflar, Gizli Bilgiler’i, sadece Sözleşme’nin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesinde çalışacak ve bu bilgilere “ihtiyacı olan” kanuni temsilcileri, vekilleri, yöneticileri ve danışmanları dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm personel ve hizmet ve/veya vekalet ilişkisi içinde olduğu 3.kişilere “gizli”, “özel” gibi gizlilik düzeyi hakkında uyarıcı notlar ve ibareler koymak suretiyle iletecektir. Taraflar’dan her biri kanuni temsilcileri, vekilleri, yöneticileri ve danışmanları dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm personel ve hizmet ve/veya vekalet ilişkisi içinde olduğu 3. kişilerin Sözleşme’de belirtilen gizlilik yükümlülüklerine uymasını sağlayacağını ve bu gizlilik yükümlülüğünün hizmet verdikleri süre içinde veya daha sonra, bu sayılanlar tarafından ihlal edilmesinden dolayı diğer Taraf’a karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve diğer Taraf’ın buna bağlı olarak uğradığı ya da uğrayacağı her türlü zararı nakden ve defaten ve peşin olarak tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul etmiştir.

MADDE9 - ALTYAPI VE GÜVENLİK

Bulut (cloud) altyapı sunucuları 27001 belgeli veri merkezinde barınmaktadır. Hizmet Sağlayıcı gerek gördüğü takdirde veri merkezini değiştirme, donanım, güvenlik, barınma ve diğer altyapısında gerekli değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı, iş bu sözleşmenin eki olarak imzalanan teklif kapsamında belirtilen altyapı ve güvenlik taahhütlerine uyacağını kabul eder.

MADDE10 - SÖZLEŞMENİN FESİH ŞARTLARI

10.1 Taraflardan birinin Sözleşme hükümlerine aykırı davranması durumunda, karşı taraf, Sözleşmeyi ihlal eden tarafa 15 (on beş) gün süreli yazılı bildirimde bulunur. Bahse konu sürede sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi durumunda sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.


10.2 Taraflar, karşılıklı yazılı anlaşmayla Sözleşme’yi istedikleri anda feshedebilirler.


10.3 Müşteri, Hizmet Sağlayıcı’nın iş bu sözleşmenin 7.Maddesinde belirtilen Hizmet Düzeyi Koşulları (SLA) kapsamına uygun hizmet vermemesini gerekçe göstererek, başka hiçbir koşul göstermeye gerek kalmadan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.


10.4 Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’nin faturaları vadesinde ödememesini gerekçe göstererek, başka hiçbir koşul göstermeye gerek kalmadan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.


10.5 Tarafların sözleşmeyi imzaladıkları tarihte, vuku bulacağı önceden kestirilemeyen ya da herhangi bir tarafın eylem ve davranışı ile önlenmesi mümkün olmayan sebeplerle, taraflardan birinin yükümlülüklerini ifa edememesi mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir. Mücbir sebep kapsamında değerlendirilen durumun 45 (kırk beş) gün sürmesi halinde, karşı taraf sözleşme hükümlerinin ifa edilmemesinden kaynaklı olarak, sözleşmenin tek taraflı feshini talep edebilecektir. 


10.6 Hizmet Sağlayıcı, Müşteri aleyhine iflas kararı alınması, konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödeyemediğinden dolayı alacaklıları tarafından bir yed-i emin tayin edilmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi durumlarında, diğer tarafa bildirimde bulunarak süre vermeye gerek olmaksızın yazılı veya Kayıtlı Elektronik Posta üzerinden yapacağı bildirimle Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


10.7 Müşteri, Hizmet sağlayıcı aleyhine iflas kararı alınması, konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödeyemediğinden dolayı alacaklıları tarafından bir yed-i emin tayin edilmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi, diğer tarafa bildirimde bulunarak süre vermeye gerek olmaksızın yazılı veya Kayıtlı Elektronik Posta üzerinden yapacağı bildirimle Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Hizmet Sağlayıcı Müşteri’nin özel bilgi ve verilerini, Müşteri için özel olarak geliştirilen yazılımlar da dahil olmak üzere tüm sistemi çalışır durumda ve üzerinde yazılım geliştirme yapılmaya devam edilecek şekilde tüm kaynak kodlarıyla bir bütün olarak teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.


10.8 Sözleşme feshi, iş bu sözleşme kapsamında peşin olarak ödenen aylık kullanım bedellerinin iadesi hakkını doğurmaz. Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’nin özel bilgi ve verilerini, yedeklenmiş zip dosya formatında, Müşterinin “Odoo” sisteminde kayıtlı admin kullanıcısının e-mail adresine gönderilmesi yöntemiyle müşteriye teslim edilir. Aylık kullanım bedelleri peşin ödendiği için, iş bu sözleşme 1 ayı doldurmadan fesih edilse dahi sözleşmenin imza tarihi itibariyle 1 ay boyunca geçerli olacaktır.


MADDE11 - TEBLİGAT ADRESLERİ

Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (7 gün içinde) iş bu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

MADDE12 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1 İşbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcı’nın defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları (özellikle Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri tarafından standart ve kayıtlı elektronik posta yoluyla gönderilen mesajlar ve destek portalı kayıtları) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 çerçevesinde muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil eder ve bu madde delil sözleşmesi niteliğindedir. Bununla birlikte, Tarafların gönderdiği Kayıtlı Elektronik Posta iletilerine dair kayıt ve deliller, 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Senet Hükmünde Kesin Delil olarak kabul edilir. 


12.2 Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE13 - SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ, DEĞİŞİKLİKLER VE BİLDİRİM

İşbu sözleşme şartlarındaki herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olduğu anlaşılırsa, sözleşmenin diğer şartları tamamen etkili olmaya devam edecek ve taraflar, kendisi geçersiz ya da uygulanamaz olmamakla beraber, geçersiz ya da uygulanamaz olduğu anlaşılan hükmün etkisini mümkün olduğu kadar karşılayan yükümlülüklere uyacaklardır.

MADDE14 - DİĞER HÜKÜMLER

14.1 İşbu sözleşmenin uygulanmasında karşılıklı iyi niyet esastır.


14.2 Sözleşmenin imzalanmasından doğacak olan, Damga Vergisi dahil olmak üzere tüm yükümlülükler (mevzuat değişikliği nedeni ile meydana gelebilecek masraflar dahil) ile tüm masraflar, taraflar arasında yarı yarıya paylaştırılacaktır. 


14.3 Sözleşme konusu hizmetin gerçekleştirilmesi sırasında, Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri, çalışanlarının hüsnüniyet kuralları çerçevesinde sonuç odaklı ve yapıcı bir çalışma disiplini içerisinde olacağını taahhüt etmektedirler.


14.4 Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir sınırlama ya da Müşteri’nin önceden iznine gerek olmaksızın Müşteri’nin ‘’Odoo’’ kullanıcısı ve kendisinin müşterisi olduğunu açıklamaya yetkili olacaktır.   


14.5 Sözleşme’de ürün ve hizmetlerin sahipliği ile fikri mülkiyet haklarına ilişkin yapılan özel düzenlemeler saklı kalmak üzere, dış hizmet kapsamında oluşan tüm hesap, kayıt ve işlemlere ait her türlü bilgi ve belgenin mülkiyeti ve Fikri Mülkiyet hakları MÜŞTERİ’ye ait olacaktır.

MADDE15 - SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

15 (on beş) madde, 8 (sekiz) sayfa ve 1 (bir) ekten oluşan iş bu sözleşme, Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri tarafından okunup anlaşıldıktan sonra, 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve aşağıdaki imza tarihinde müzakere edilerek imza altına alınmıştır.


Sözleşmenin İmza Tarihi:  ……/……/……..


Hizmet Sağlayıcı                                                 Müşteri


En fazla 4 ürünü karşılaştırabilirsiniz.